CLOAK Lộ trình

Giới thiệu

Với mỗi bước tiến lên chúng ta càng trân trọng quá khứ! Chúng tôi tự hào giới thiệu Lộ Trình của chúng tôi từ khi bắt đầu. Cloak là một dự án tự chủ tài chính từ năm 2014 và không có giai đoạn pre-mine lẫn Đợt Phát Hành Coin Ban Đầu (ICO). Chúng tôi muốn ra mắt Lộ Trình với những bước tiến lớn cho tương lai. Lộ Trình của Cloak sẽ được cập nhật thường xuyên.

New steps can be added anytime to the roadmap due to technical improvements

Q1-Q4 2023

Development

Building iOS Mobile Wallet

Electrum Cloak Wallet (Web Wallet)

Raspberry Pi Development

Android Wallet Development

Security Audit #2 of ENIGMA

HD Wallet implementation (waiting for Bitcoin Codebase)

Hardware Wallet integration

Improving Proof of Stake Algorithm

Marketing

Increase PR + Marketing activities

Extend Languages

Visiting Crypto Exhibitions/Conferences

Building Strategic Partnerships

Searching for Advisors

Organize & Sponsor Cloak Meetups around the World

Adding CloakCoin on new Exchanges/Platforms

Promotional Community Campaigns

Promotional Giveaways

Integration on Custom Applications

Searching Vendors to accept CLOAK as payment method

General

Expanding Team and recruiting additional Developers

Expanding Team and recruiting additional Coordinators

Community Building

Q1 2022