Cloak Blog

Marketing Update
Marketing Team |

CLOAKCOIN ĐÃ HỢP TÁC VỚI NEM VÀ LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỆ SINH THÁI MỚI

CloakCoin là một loại tiền số proof of stake không thể truy xuất với trọng tâm đặc biệt hướng tới việc cung cấp sự riêng tư cho cá nhân. Chúng tôi l…
Development Update
Development Team |

CLOAKCOIN V2.2.2.0 'REVOLUTION' CHO CÁC HỆ DIỀU HÀNH WINDOWS, LINUX & MACOS

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo về phiên bản mới của ví, gồm cập nhật hoàn toàn mới dành cho Hệ Thống Thanh Toán Enigma, sửa l…
Monthly Video Update
|

Around The Cloak | Monthly CloakCoin Update | Episode 2

Dear Cloak Community, We are happy to announce the second episode of Around The Cloak, your monthly video update on progress and developments from th…
Marketing Update
Marketing Team |

Portuguese/Brazilian Coordinator Exslave joins the Cloak Family

Dear Cloak Community, We are happy to announce the joining of a very experienced team member to our Cloak Family. From now on Exslave will represent…
Marketing Update
Marketing Team |

CloakCoin is listed on Netcoins

Dear Cloak Community, We are very proud to announce that CloakCoin is listed on Netcoins. Netcoins allows users to purchase CloakCoin with fiat at o…
Development Update
anorak |

CloakCoin V2.2.1.0-beta 'REVOLUTION' For Linux & Windows

Dear CLOAK Community, We're pleased to announce the CloakCoin v2.2.1.0-beta 'rEVOLUTION' wallet for Linux and Windows. The Mac & Raspberry Pi wallet …
Marketing Update
lasvegas83 |

Joshua is ready for the BlockchainCruise

We’re proud to announce that CloakCoin will be onboard the CoinsBank BlockchainCruise in the Mediterranean! Our spokesman Joshua ready for the Block…
Marketing Update
Marketing Team |

Get Involved & Join Our Team

Dear Cloak Community, We started CloakCoin as an ambitious project with a few persons who have the dream and vision to protect the privacy of everyon…
Monthly Video Update
Marketing Team |

Around The Cloak | Monthly CloakCoin Update | July 2018 Ep 01

Dear Cloak Community, We are happy to announce the very first episode of Around The Cloak, your monthly video update on progress and developments fro…
Marketing Update
Marketing Team |

CloakCoin is now listed on xchange.me

Dear Cloak Community, We're glad to announce that CloakCoin is listed on Xchange.me Xchange.me provides a modern cryptocurrency exchange service tha…
Marketing Update
Marketing Team |

Official German Cloak Promotional Video

Dear Cloaker, We are proud to announce the Official German Cloak Promotional Video! Enjoy it! Peace & Love Team Cloak
Development Update
anorak |

CloakCoin v2.2.0.0-beta 'rEVOLUTION' for Linux & RPi/aarch64

Dear Cloak Community, We're pleased to announce the CloakCoin v2.2.0.0-beta 'rEVOLUTION' wallet for Linux and RPi/aarch64. The Windows & Mac wallet …
Website Update
lasvegas83 |

CloakCoin-Enigma Audiobook is available now

Dear Cloak Community, Have you already read the CloakCoin-Enigma whitepaper? If you’re strapped for time, you can listen on the go to the audio versi…
Marketing Update
Marketing Team |

CloakCoin is listed on the Indacoin exchange

Dear Cloak Community, We're glad to announce that CloakCoin is now available on Indacoin exchange. Indacoin is a London-based Bitcoin exchange that …