Windows ve Linux için CloakCoin v2.2.1.0-beta 'rEVOLUTION'

anorak

Sayýn CLOAK Topluluðu,

Windows ve Linux için CloakCoin v2.2.1.0-beta 'rEVOLUTION' cüzdanýný duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Cüzdan, Mac ve Raspberry Pi için de yakýnda kullanýlabilir olacak.

BU CÜZDANLAR ÞU ANDA HALKA AÇIK BETA SÜRÜMLERÝNDE - UYARI: HALA DENEME AÞAMASINDA

'rEVOLUTION' 2.2.1.0 sürümü çeþitli düzeltmeler ve geliþtirmelerle beraber geliyor; En büyük deðiþiklik, Cognosec'in denetim raporunda (bakiye ve iþlem bilgisi eriþimi) tespit edilen ve açýklanan büyük bir anonimlik kusurunun giderilmesi, çýkýþ/baþlatmadaki tam cüzdan dosya þifreleme / þifre çözme iþlemidir.

Ýyileþtirilmiþ ve eklenmiþ güvenlik için, kullanýcýlar artýk her cüzdan kapanýþýnda (isterlerse) bakiye ve iþlemler dahil olmak üzere cüzdan dosya bilgilerini tamamen þifreleyebilirler. Ýhtiyaç duyulursa, kullanýcýlardan cüzdan kilidini açmak için baþlangýçta bir parola istenir, yazýlým cüzdanýn standart veya þifreli olup olmadýðýný otomatik olarak algýlar. ÖNEMLÝ: Her zaman olduðu gibi, lütfen girilen þifreyi UNUTMAYINIZ - koinler/paralar kaybedilecek ve cüzdan dosyasý kullanýlamaz hale getirilecektir!

Daha önce cüzdanda bulunan 'Þifreli cüzdan' iþlevi hala var - özel anahtarlarýnýzýn þifreleyeceðini unutmayýn, wallet.dat (birnevi yedekleme) ‘a sýnýrsýz eriþime sahip kötü niyetli biri hala bakiyenizi ve iþlem verilerinizi görebilir. 'Cüzdan yedekleme' iþlevinde deðiþiklik yapýlmamýþ ve hala standart/þifrelenmemiþ yedeklemeler oluþturuyor - þifrelenmiþ bir yedeklemeye sahip olmak istiyorsanýz lütfen cüzdandan çýkýn, bir parola ile þifreleyin ve mevcut wallet.dat dosyasýnýn bir kopyasýný saklayýn.

Tamamlanmýþ deðiþiklikler:

 • QT cüzdan çýkýþýnda tamamen þifrelenmiþ wallet.dat: wallet.dat’ýnýzýn daha güvenli depolanmasý ve hesap/iþlem bilgisine kýsýtlý eriþim (cüzdan yedekleme iþlevi hala þifrelenmemiþ yedeklemeler yapar)
 • Gerekli DLL'ler ve uygulama yükleme klasörü artýk salt okunur ve gizlidir; yazma eriþimi için yüksek ayrýcalýklar gereklidir
 • Büyük sayý hesaplamalarý ile akýllýca þeyler yapýlarak optimize edilmiþ yükleme performansý:% 20 daha hýzlý blockchain gösterge yükleme süresi
 • isrc/db.cpp ve src/txdb-leveldb.cpp'de dbcache varsayýlanlarý artýrýldý, senkronizasyon bloklarý için %30-50 hýz performans artýþýyla sonuçlandý
 • Bazý kod parçalarýnda BigNum baðýmlýlýðýnýn kaldýrýlmasý ve güven hesaplama optimizasyonu(uint256) hem QT hem de daemon üzerindeki bellek sýzýntýsý/þiþkinliði gidermiþ gibi görünüyor (yaþa Anorak!)
 • Block explorer’da TX görüntüleme
 • Mevcut cüzdanýn üzerine kurulum
 • Enigmayý varsayýlan olarak etkinleþtirme
 • ENIGMA ÝÇÝN ÇOK ÖNEMLÝ BÝR DÜZELTME – Bazý nadir durumlarda tarama yapýlýrken cloaker adresleri alýnmadý, bu da Enigma'ya katýlýmýn ödüllendirilmesi yerine varlýklarýn kaybedilmesiyle sonuçlanacaktý. Haberler harika: bunlar (debug) konsolda 'scanforstealthtxns' çalýþtýrýlarak kurtarýlabilir artýk!

  Planlanan/Yapým Aþamasýndakiler:

 • kalkýnma fonu ve yönetiþim
 • oylama sistemi (yerinde saðlam fikir, wfc)
 • UI'yi daha modern bir þekilde tekrar yazmak (tasarýmlar var)
 • BigNum'un tamamýný ve openssl 1.1.x ile derlenmeyi engelleyen diðer olasý yapýlarý/türleri kapatmak
 • btc baðýmlý kodu daha yeni btc/ltc kod tabanýna yükseltmek (çok beklenmeyecek, gecikmiþ)

  Linux Cüzdan (Debian/Kali derlemesi) ve Windows

  Indir

  Windows Cüzdan :

  Indir

  CloakCoin kaynak kodu farklý bir depoda. Kodu görüntülemek, kodla ilgili sorunlarý açmak ve pull request(kod üzerinde çalýþma talebi) göndermek için CloakCoin deposuna gidin.

  Daha fazla yardým ve destek için bize Rocketchat 'den ulaþabilir veya CloakWiki adresine göz atabilirsiniz.

  Barýþ ve Sevgiyle

  Cloak Ekibi

Read All